• Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.mojaplaneta.pl.

Sprzedającym (zwanym też Usługodawcą) jest PPHU Jumar Sp. z o.o. z siedzibą w Międzyrzeczu przy ul. Kazimierza Wielkiego 69, wpisane przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy KRS do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000141681. Spółka posiada kapitał zakładowy w wysokości 64.000,00 PLN w całości opłacony.

Spółka posługuje się nadanym jej numerem identyfikacji podatkowej (NIP) 5960005588 oraz numerem statystycznym REGON 008010825.

Kontakt ze Sprzedającym można uzyskać:

•         telefonicznie; numer telefonu: 517-428-406 (w Dni Robocze od godz. 8.00 do godz. 17.00);

•         mailowo; adres poczty elektronicznej: sklep@mojaplaneta.pl;

•         listownie; adres miejscowy do doręczeń: PPHU Jumar Sp. z o.o. (mojaplaneta.pl), ul. Kazimierza Wielkiego 69,

66-300 Międzyrzecz

§ 1.  Definicje

1.      Czas Realizacji Zamówienia – czas, w którym zamówienie jest kompletowane, a następnie wydawane dostawcy w celu dostarczenia Towaru pod wskazany przez Klienta adres; Czas Realizacji Zamówienia nie obejmuje czasu dostawy.

2.      Dni Robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w godzinach od 8:00 do 15:00.

3.      Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych  w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.

4.      Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

5.      Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu   niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

6.      Konto – usługa świadczona drogą elektroniczną; modyfikowalny element Sklepu, tworzony po dokonaniu Rejestracji przez Klienta, w którym zebrane są informacje Klienta i dokumentacja związana z jego Zamówieniami.

7.      Koszyk – usługa świadczona drogą elektroniczną; formularz stanowiący integralną część systemu zakupowego Sklepu, w której Klient określa i zatwierdza przedmiot oraz warunki Zamówienia.

8.      Newsletter – bezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną, za pomocą której Sprzedawca informuje Klienta o nowościach, promocjach, itp. poprzez okresowe przesyłanie wybranych i stosownie zredagowanych treści w postaci listu elektronicznego.

9.      Polityka Prywatności – dokument regulujący bezpieczeństwo ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych Klientów; Polityka Prywatności stanowi załącznik do Regulaminu, dostępny pod tym adresem https://mojaplaneta.pl/news/n/230/Polityka-prywatnosci.

10.    Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu  Internetowego.

11.    Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

12.    Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.mojaplaneta.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.

13.    Towar – produkt dostępny w Sklepie Internetowym, mogący stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży; istotne i szczególne właściwości każdego Towaru udostępniane są na przypisanej mu podstronie Sklepu

14.    Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

15.    Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego    na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

16.    Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

17.    Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

18.    System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

§ 2.  Zasady ogólne

1.      Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego  pod adresem www.mojaplaneta.pl, w szczególności warunki składania Zamówienia i jego modyfikowania, zakładania i prowadzenia Konta, dokonywania płatności, realizacji dostawy, składania reklamacji, a także inne uprawnienia i obowiązki Klienta oraz Sprzedawcy.

2.      Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie poprzedzającym złożenie Zamówienia.

3.      Sklep internetowy mojaplaneta.pl prowadzi sprzedaż detaliczną Towarów za pośrednictwem sieci Internet. W szczególności są to kosmetyki naturalne.

4.      Wszystkie Towary oferowane w sklepie mojaplaneta.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

5.      Do zawarcia umowy sprzedaży oraz korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.

6.      Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

 

§ 3.  Newsletter i inne Usługi świadczone drogą elektroniczną

1.      Usługa subskrypcji Newslettera świadczona jest bezpłatnie przez Sprzedawcę na rzecz Klientów, którzy dobrowolnie wyrażą na to zgodę.

2.      W celu zasubskrybowania Newslettera, Klient wykonuje jedną z następujących czynności:

a)      wypełnia formularz dostępny na stronie www.mojaplaneta.pl;

b)      zaznacza pole „Zapisz mnie na newsletter” w trakcie realizacji zamówienia Towaru;

c)      wypełnia formularz w panelu Klienta – dla Klientów mających aktywne Konto w sklepie mojaplaneta.pl.

3.      W celu zasubskrybowania Newslettera, Klient podaje swój adres poczty elektronicznej (e-mail) oraz dokonuje akceptacji treści Regulaminu.

4.      Poprzez zapisanie się na Newslettera, Klient wyraża zgodę na przekazywanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej związanych ze świadczoną usługą Newslettera.

5.      Z chwilą użycia linku aktywacyjnego wysłanego na e-mail Klienta, pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaje zawarta umowa o świadczeniu usługi Newsletter na czas nieoznaczony. W przypadku Klienta posiadającego aktywne Konto w sklepie mojaplaneta.pl:

6.      - Odnośnie par. 3 ust. 2. b) - z chwilą potwierdzenia zamówienia

7.      - Odnośnie par. 3 ust. 2. c) - z chwilą kliknięcia przycisku ‘Aktywuj’ w panelu Klienta

8.      zostaje zawarta umowa o świadczeniu usługi Newsletter na czas nieoznaczony.

9.      Klient może w każdej chwili wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Newslettera poprzez dezaktywację subskrypcji. Rezygnacja z Newslettera następuje poprzez wysłanie takiego oświadczenia woli na adres sklep@mojaplaneta.pl lub poprzez przycisk „Wypisz mnie z listy” w wiadomości e-mail. Umowa nie zostanie rozwiązana, jeżeli Klient usunie Konto.

10.    Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej wysyłanymi przez Sprzedawcę jest dobrowolna i w każdej chwili Klient może ją wycofać.

11.    Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych Usług polegających na:

a)      przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie Internetowym,

b)      prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym,

c)      udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom złożenie Zamówienia
w Sklepie,

d)      zamieszczaniu wypowiedzi o Towarach w Sklepie.

12.    Wskazane w pkt. 8 Usługi świadczone są przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

13.    Umowa:

a)      świadczenie usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Klienta strony internetowej Sklepu,

b)      świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta lub skorzystania z przycisku „Usuń Konto” w panelu klienta,

c)      świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia,

d)      świadczenie usługi polegającej na zamieszczaniu opinii o Towarach w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dodania opinii.

14.    Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu Rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

15.    Warunkiem Rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

16.    Klient ma możliwość zamieszczania w Sklepie indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi odnoszących się m.in. do Towaru czy przebiegu transakcji. Klient, dodając wypowiedzi oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej.

17.    W celu zamieszczenia wypowiedzi Klient może zostać poproszony o wskazanie swoich danych, np. adresu e-mail.

18.    Wypowiedzi powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, nadto nie mogą zawierać treści bezprawnych.

19.    Wypowiedzi nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich – w szczególności nie mogą mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji.

20.    Klient zamieszcza wypowiedzi w Sklepie dobrowolnie. Zamieszczone wypowiedzi są rozpowszechniane na stronach internetowych Sklepu po uprzednim zatwierdzeniu ich do publikacji przez Usługodawcę.

21.    Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Klient wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Sprzedawcę, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).

22.    W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

23.    Sprzedawca jest uprawniony do uniemożliwienia Klientowi dostępu do usług nieodpłatnych, jeżeli Klient działa na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, czy też narusza przepisy prawa lub postanowienia Regulaminu.

24.    Sklep ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu.

25.    Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

 

§ 4.  Rejestracja

1.      W celu założenia Konta i uzyskania statusu zarejestrowanego Klienta, należy dokonać uprzednio procedury rejestracji.

2.      Aby założyć Konto w Sklepie Klient musi podać adres email oraz hasło do Konta, zaakceptować treść Regulaminu oraz uaktywnić przycisk „Załóż konto” dostępny w formularzu rejestracji na stronie Sklepu. Następnie należy potwierdzić rejestrację aktywując link „Potwierdź rejestrację” w mailu przesłanym na podany adres email. Do czasu potwierdzenia rejestracji Konto nie będzie aktywne.

3.      Klient może również założyć Konto w trakcie procedury składania Zamówienia poprzez uaktywnienie przycisku „Załóż konto” po uprzednim zaakceptowaniu treści Regulaminu.

4.      Klient, używając funkcji formularzy, zobowiązany jest podać swoje prawdziwe dane oraz uzupełnić pola oznaczone jako obligatoryjne.

5.      Z chwilą potwierdzenia dokonania rejestracji przez link aktywacyjny wysłany na adres e-mail Klienta, zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną prowadzenia Konta ze Sprzedawcą na czas nieokreślony.

6.      Klient może wypowiedzieć umowę prowadzenia Konta w każdym czasie, poprzez wysłanie takiego oświadczenia woli Sprzedawcy – wykorzystując przycisk „Usuń konto” w panelu Klienta, bądź przez wysłanie maila na adres sklep@mojaplaneta.pl. Wypowiedzenie jest skuteczne z chwilą jego otrzymania przez Sprzedawcę. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę prowadzenia Konta z 7-dniowym terminem wypowiedzenia, jeżeli Klient narusza postanowienia Regulaminu lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

7.      W procesie Rejestracji Klient podaje hasło, poprzez które następnie uzyskuje dostęp do Konta. Klient ma obowiązek chronić hasło i nie może udostępniać hasła osobom trzecim. Konto jest niezbywalne.

 

§ 5.  Składanie zamówień

1.      Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2.      Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową/telefonicznie/drogą mailową.

3.      Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

4.      W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego i udostępnionego w nim formularza Zamówienia należy dokonać wyboru towarów, podejmując kolejne czynności techniczne
w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie. Do skutecznego złożenia zamówienia konieczna jest akceptacja treści Regulaminu.

5.      Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

6.      Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie w sposób jasny i widoczny podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a)      opisu przedmiotu Zamówienia,

b)      jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług wraz z podatkami, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c)      wybranej metody i terminu płatności,

d)      wybranego sposobu dostawy,

e)      danych kontaktowych Klienta,

f)       danych do faktury.

7.      W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, oraz potwierdzenie zapoznania się z „Prawem do odstąpienia od umowy”, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

8.      Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia.

9.      Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą wpłynięcia Zamówienia (wraz z indywidualnym nr Zamówienia), zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, które jednocześnie stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty.

10.    Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.

11.    W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

12.    Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury VAT, która będzie przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsze uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej. Na życzenie Klienta, zawarte w uwagach do Zamówienia, bądź przesłane drogą mailową, faktura VAT może zostać załączona do wysyłanej przesyłki.

13.    W trakcie składania Zamówienia, Klient wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

14.    Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

15.    Klienci składający Zamówienia w Sklepie przez telefon lub poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej w celu złożenia Zamówienia powinni:

a)      podać telefonicznie lub w treści wiadomości elektronicznej kierowanej do Sprzedawcy nazwę Towaru spośród Towarów znajdujących się na stronie internetowej Sklepu i jego ilość,

b)      wskazać sposób dostawy i formę płatności spośród sposobów dostawy i płatności podanych na stronie internetowej Sklepu,

c)      podać dane potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, adres dostawy towarów oraz adres e-mail.

16.    Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia podawana jest każdorazowo przez Sprzedawcę ustnie po skompletowaniu całości Zamówienia i dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy oraz określeniu formy płatności lub w poprzez poinformowanie w drodze wiadomości elektronicznej. W przypadku Klientów będących konsumentami w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Sprzedawca każdorazowo po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej przesyła Klientowi potwierdzenie warunków złożonego Zamówienia, które będzie zawierać informacje dotyczące:

a)      opisu przedmiotu Zamówienia,

b)      jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług wraz z podatkami, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c)      sposobu kontaktu ze Sprzedawcą,

d)      wybranej metody i terminu płatności,

e)      wybranego sposobu dostawy,

f)       czasu dostawy,

g)      danych kontaktowych Klienta

h)      danych do faktury

i)        regulaminu

j)        pouczenie o prawie odstąpienia od umowy wraz z jego wzorem.

17.    Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Klienta (w odpowiedzi na potwierdzenie warunków Zamówienia przesłanych przez Sprzedawcę) wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy lub w formie papierowej wysłanej na adres Sprzedawcy, w której Klient: akceptuje treść przesłanego Zamówienia i wyraża zgodę na jego realizację oraz akceptuje treść Regulaminu i potwierdza zapoznanie się z pouczeniem o odstąpieniu od umowy.

18.    Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów, następuje poprzez przesłanie ich Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT lub paragonu.

19.    Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

20.    Czas Realizacji Zamówienia wynosi do 3 Dni Roboczych. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się po:

a)      przelew bankowy – po zaksięgowaniu wpłaty przez Sprzedawcę,

21.    Po zrealizowaniu Zamówienia, Towar wydawany jest przewoźnikowi.

 

§ 6.  Ceny i metody płatności

1.      Ceny Towarów podane na stronach Sklepu są cenami brutto (zawierają wszystkie cła i podatki, w tym VAT), wyrażone są w złotych polskich. Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy.

2.      Łączna cena Zamówienia obliczana jest według wyborów dokonanych przez Klienta w formularzu Zamówienia, zgodnie ze stawkami tam wskazanymi. Cena wiążąca wskazywana jest Klientowi w podsumowaniu Zamówienia w momencie jego wysłania do Sprzedawcy.

3.      Klient może wybrać następujące metody płatności:

a)      przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy i skompletowaniu Zamówienia);

b)      płatność elektroniczna z wykorzystaniem systemu Przelewy24 (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia).

4.      Klient jest zobowiązany uiścić płatność za Zamówienie opłacane przelewem bankowym najpóźniej w terminie 3 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane przez Sprzedawcę.

5.      Ceny podane w Sklepie mogą ulec zmianie (w szczególności w ramach akcji promocyjnej lub wyprzedaży Towarów), z zastrzeżeniem, iż warunki Zamówienia nie mogą ulec zmianie w stosunku do Klienta, który złożył ofertę w sposób wskazany powyżej, przed dokonaniem zmiany cenowej.

 

§ 7.  Koszty i termin wysyłki

1.      Zamówienia realizowane są na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że strony Umowy Sprzedaży postanowią inaczej.

2.      Przesyłki dostarczane są w sposób wybrany przez Klienta, z zastrzeżeniem, iż Klient może wybrać jedną z następujących form dostawy Zamówienia:

a)      za pośrednictwem Poczty Polskiej SA (za przedpłatą);

b)      za pośrednictwem firmy kurierskiej (za przedpłatą);

c)      za pośrednictwem Paczkomatu InPost (za przedpłatą);

3.      Koszt wysyłki uiszcza Klient. Koszt ten obliczany jest na podstawie cen dostawy wskazanych w formularzu Zamówienia i opcji dostawy wybranej przez Klienta. Po dokonaniu tych wyborów przez Klienta, koszty te doliczane są do kwoty Zamówienia w podsumowaniu.

4.      Towar nadawany jest pod adres wskazany w formularzu Zamówienia (lub telefonicznie/ mailowo). Sprzedawca skontaktuje się z Klientem niezwłocznie, jeżeli źle wypełniony formularz uniemożliwia skuteczne doręczenie Zamówienia.

5.      Czas dostarczenia Zamówienia na terenie Rzeczpospolitej Polski trwa do 7 Dni Roboczych, liczonych od momentu skompletowania i nadania Zamówienia przez Sprzedawcę (zakończenia Czasu Realizacji Zamówienia).

6.      Jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, przewoźnik ma obowiązek ustalić niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik powinien zrobić to również na żądanie Klienta, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Klienta z chwilą jej mu wydania.

7.      Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Towarze na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem przy odbiorze”. Przy wyborze opcji płatności „przelew tradycyjny” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 Dni Robocze).

8.      Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link „Koszty dostawy i sposoby płatności”.

 

§ 8.  Odstąpienie od umowy

1.      Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni (podstawa prawna: ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, a w przypadku umowy, która polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

2.      W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

3.      Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia przesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Usługodawcy: PPHU Jumar Sp. z o.o. (mojaplaneta.pl), ul. Kazimierza Wielkiego 69, 66-300 Międzyrzecz.

4.      Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5.      Prawo odstąpienia od umowy, nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności umów: w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

6.      Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba, że konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla konsumenta z żadnym kosztem. Jeśli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.      Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 

8.      Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.

 

§ 9.  Procedura reklamacji

1.      Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, w tym również Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.

2.      Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: PPHU Jumar Sp. z o.o. (mojaplaneta.pl), ul. Kazimierza Wielkiego 69, 66-300 Międzyrzecz, lub mailowo na adres: sklep@mojaplaneta.pl

3.      Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar wraz z dowodem zakupu i wypełnionym formularzem reklamacji, który stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 2 powyżej.

4.      W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta. Sprzedawca zwraca Klientowi koszty przesyłki. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi  poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 

5.      Sprzedawca w ciągu 14 dni ustosunkuje się do żądania Konsumenta. O rozpatrzeniu reklamacji i jej wyniku Sprzedawca powiadomi Klienta w wiadomości wysłanej na adres podany przez Klienta w reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.

6.      Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności.

7.      Procedura reklamacyjna dotyczy odpowiednio usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacje na usługi można składać również na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: sklep@mojaplaneta.pl.

8.      Sprzedawca nie jest producentem Towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach, oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

 

§ 10.                   Zasady dotyczące korzystania z bonów zakupowych i kodów rabatowych

1.      Bon zakupowy lub kod rabatowy upoważnia do rabatu (zniżki) w wysokości wskazanej przez sklep internetowy mojaplaneta.pl. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany warunków promocji w dowolnym czasie. Bony zakupowe i kody rabatowe posiadają określone daty ważności. Po ich upłynięciu nie będzie można z nich skorzystać.

2.      Oferta promocyjna w postaci bonów zakupowych lub kodów rabatowych dotyczy wyłącznie Klientów cafeport.pl, którzy w okresie obowiązywania promocji wpisali poprawny kod w polu „Bon zakupowy” lub „Kod rabatowy” oraz potwierdzili go przyciskiem „aktywuj” podczas składania zamówienia. Wpisanie bonu zakupowego lub kodu rabatowego w polu spowoduje obniżenie wartości zamawianych towarów, odpowiednio o wartość pieniężną lub procentową przekazanego Klientowi bonu zakupowego lub kodu rabatowego.

3.      W jednym zamówieniu może zostać wykorzystany tylko jeden bon zakupowy i/lub jeden kod rabatowy.

 

§ 11.                   Zmiana Regulaminu

1.      Sprzedawca może zmienić niniejszy Regulamin. Przyczyna zmiany Regulaminu każdorazowo jest wskazywana w sposób wskazany poniżej.

2.      Zarejestrowani Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu w wiadomości e-mail, wysłanej na 14 dni przed wejściem w życie Regulaminu w nowym brzmieniu. Niezarejestrowani Klienci zostaną o tym powiadomieniu w komunikacie wyświetlanym na stronie głównej Sklepu przez 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. W tym czasie, Klient ponownie musi zaakceptować lub odmówić akceptacji Regulaminu.

3.      Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.

4.      Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.

5.      Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

 

§ 12.                   Postanowienia końcowe

1.      W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 z dnia 24.06.2014 r.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

2.      Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd rzeczowo i miejscowo właściwy według siedziby Sprzedającego.

 

Data opublikowania regulaminu: 01.09.2020 r.

  • Sklep zamknięty

Spokojnie. Planowana przerwa techniczna. Jutro wracamy.